Nadace

Jsou účelovými sdruženími majetku k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu, jejichž hlavním posláním je poskytování nadačních příspěvků - grantů - třetím osobám (zejména z výnosů z vlasního majetku a dalších příjmů). Svou podstatou představují zdroje finančních prostředků pro různorodé aktivity, nejen veřejně prospěšné, ale i soukromé např.pro správu majetku atd., ovšem s výjimkou podpory politických stran a hnutí. Podílejí se na podpoře mnoha různorodých oblastí a aktivit ve všech regionech České republiky. Kromě jejích hlavní funkce vyplívající ze zákona se nadace zabývají i dalšími činnostmi - pořádají benefiční akce, sbírky, tomboly, vydávají publikace apod. Nadace často rychle zasahují v naléhavých (krizových) situacích (přírodní katastrofy, válkou zničené regiony), mají úlohu iniciátorů společenských změn i důležitých procesů.

 

Základní legislativní prostředí pro činnost občanských neziskových organizací v ČR bylo vytvořeno již v roce 1992, včetně zákonem stanovených obecně prospěšných účelů, na které je možné poskytnout dary s daňovou úlevou pro dárce. Zlomovým bodem pro legislativní prostředí nadací v ČR bylo přijetí prvního samostatného zákona upravující nadační sektor - Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb., s účinností od 1. 1. 1998. Přechodná ustanovení nového zákona vyvolala nutnost přeregistrace původních nadací. Na počátku rok 1997 bylo zhruba 5000 nadací, zřízených podle občanského zákoníku a registrovaných u okresních úřadů, poté, co se podařilo jednotlivým nadacím projít přeregistrací, počet nadací již tolik nestoupal.

 

Od roku 2014 je účinný tzv. "nový" občanský zákoník, který přinesl výrazné změny do právní úpravy značné části subjektů pohybujících se na neziskovém poli. Nový občanský zákoník tak nově obsahuje i úpravu nadací a nadačních fondů.

 

V současné době je v České republice registrováno téměř 400 nadací. Nadace tvoří přibližně 1% ze všech českých neziskových organizací. Velká řada nadací v naší republice pracuje na bázi dobrovolnosti - bez placených zaměstnanců.

Další v sekci