obr4share

Nadace pro podporu hasičského hnutíNadace 

Členské nadace detail

Nadace si klade za cíl pomáhat dalšímu rozvoji dobrovolné a profesionální požární ochrany v České republice a poskytováním příspěvků (grantů) ovlivňovat činnost hasičů zejména v těchto oblastech:

 • výchova široké veřejnosti k požární prevenci, k ochraně životů a majetku občanů před požáry, povodněmi a jinými živelnými katastrofami. K tomuto účelu je na Stálé výstavě požární ochrany v Centru hasičského hnutí Přibyslav zaměřená samostatná expozice a nadace se bude podílet na jejím soustavném doplňování o nové exponáty
 • zvláštní důraz je položen na pomoc při výchově mládeže k požární prevenci a to nejen v CHH Přibyslav, ale zejména na školách, domovech mládeže a dalších zařízeních. V této oblasti je pomoc soustředěna na podporu sportovní činnosti mládeže, zejména na organizování různých soutěží od okresních až po celostátní kola a na pomoc při provozování letních táborů dětí i dorostu
 • nadace bude podporovat rozvíjení kulturní a zájmové činnosti hasičů a to formou organizování přehlídek hasičských divadelních a hudebních souborů, festivalů hasičských dechovek včetně podílu na úhradu nákladů na tyto akce
 • nadace bude poskytovat příspěvky na činnost sběratelů hasičských kuriozit, filatelistů, na celostátní soutěže hasičských kronikářů, videotvorbu, dále na organizování filmových festivalů s hasičskou tématikou a na podporu výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí", která je v České republice každoročně organizována na školách
 • podpora dokumentační činnosti směřující ke shromažďování a šíření poznatků o vzniku, vývoji a historii, jakož i současnosti hasičského hnutí v ČR i v zahraničí. Nadace bude podporovat činnost směřující k získávání a uchování historických dokumentů pro budoucí generace včetně jejich archivace. Půjde zejména o předměty získané ze sborů dobrovolných hasičů, z okresů a dále z různých celostátních akcí nebo z účasti hasičů na sportovních soutěžích, mezinárodních setkáních a výstavách. Dle potřeby se bude nadace také podílet na úhradě nákladů za konzervátorské práce
 • v oblasti vydavatelské a publikační činnosti půjde o podporu při vydávání různých materiálů, brožur, pomůcek a videozáznamů ze všech úseků činnosti hasičů včetně pomoci okresním sdružením při vydávání publikací k historii požární ochrany na okresech
 • pomoc nadace při navazování kontaktů s hasiči v zahraničí za účelem získávání informací z oblasti prevence a likvidace požárů, dále na podporu mezinárodních setkání hasičů a na rozšiřování Síně mezinárodní spolupráce vCHH Přibyslav
 • podílet se na propagování nové hasičské techniky a výstroje v úzké spolupráci s jejími výrobci doma i v zahraničí
 • poskytovat podporu regionálním hasičským muzeím a Síním tradic ve sborech v celé ČR
 • nadace bude poskytovat příspěvky na údržbu a opravy přibyslavského zámku, ve kterém sídlí CHH, aby toto hasičské středisko s celostátní působností poskytovalo služby pro hasičskou veřejnost stále na vysoké úrovni
 • podpora činnosti komise pro historii, dokumentaci požární ochrany mezinárodní hasičské organizace CTIF, která má sídlo v Centru hasičského hnutí vPřibyslavi

 

Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR

 

Ředitel: 

Jiří Pátek

mobil 724263160,

telefon 569484379,

e-mail jpatek@chh.cz

 

Zdena Machoňová,

telefon 569430050,

e-mail: machonovaz@seznam.cz